Image

За нас

През 2015г. Община Марица стартира изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
В продължение на 6 месеца:
  • Бяха проведени множество информационни и работни срещи, семинари, конференции и обучения на територията на общината, в които участие взеха голяма част от жителите на общината, представители на различни групи заинтересовани страни;
  • Бяха извършени проучвания и изготвени анализи за ресурсите и потенциала на територията на Община Марица за успешно местно развитие чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие, както и за идентифициране на основните заинтересовани страни на територията, вкл. установяване наличието на уязвими и малцинствени групи и техните потребности (Анализите са налични на официалния сайт, в секция Стратегия за местно развитие);
  • Беше проведена информационна кампания с цел популяризиране на дейностите по проекта, подхода Водено от общностите местно развитие и разработването на Стратегия за местно развитие.
След широкия съгласувателен процес с представители на местната общност, на 31.03.2016г. е създадено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Община Марица“ (съкр. СНЦ „МИГ-Община Марица“).

СДРУЖЕНИЕТО е доброволна, политически необвързана и независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 38 във връзка с чл. 2, ал.3 от Закона юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

СНЦ “МИГ – Община Марица” обхваща цялата територия на община „Марица“, която се състои от 19 населени места и население от около 32 000 души.

Органите на Сдружението са:

  • Общо събрание
  • Управителен съвет

Общото събрание е колективен върховен орган, съставен от 47 члена, представители от сектора на местната власт, сектора на  бизнеса, земеделския сектор и гражданския сектор.

Основните дейности на сдружението са насочени към развитието на селския район в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

До 30.06.2023 г. местната група предстои да реализира на територията на община „Марица“ мултифондова стратегия за местно развитие, подкрепена от

  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР2014-2020 г.),
  • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.(ОПИК 2014-2020 г.) и
  • Европейски социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020 г.)

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори?

За стратегията

Вижте мерките,
включени в Стратегията.

Обучения

Вижте какви обучения
провеждаме и планираме

Събития

Списък на събитията
които провеждаме

Контакти

Споделете Вашите
предложения и идеи.