МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА проведе информационна среща по Мярка М05 "Активно включване – уязвими групи"

meeting 000 1

        На 01.11.2019г. в сградата на община „Марица“ се проведе информационна среща по процедура за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-2.067 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, организирана от СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“.

        Основни участници в срещата бяха служители на община „Марица“, заети в сферата на подготовка и изпълнение на проекти, както и в сферата на социалните и образователни дейности.
        Експертът на МИГ разясни подробно особеностите на процедурата за предоставяне на БФП по Мярка М05 – цели, срокове, размер на БФП, начин на подаване на проектните предложения, индикатори, както и специфичните изисквания относно допустимост на кандидати, дейности и разходи по Мярката.
        На участниците бяха дадени разяснения относно документите, които се подават на етап кандидатстване, както и относно етапите на оценка и критериите за оценка на проектните предложения.
        При представяне на информацията, включваща основни параметри за работа с ИСУН стана ясно, че общината има опит в подаването, управлението и отчитането на проекти през ИСУН 2020.
        Краят на информационната среща премина под формата на дискусия между всички участници. Екипът на МИГ представи примерни идеи за дейности, като наблегна на това, че в рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по други проекти, програми или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, а участниците в срещата споделиха техните идеи за реализиране чрез финансиране по Мярка М05.
        Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Image