Проектът предвижда изграждане на обособено пространство с електрическо осветление и изкуствена тревна настилка за футбол, волейбол и баскетбол

Бенковски

        МИГ-Община Марица подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.032 МИГ-Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Марица“

Дата на откриване: 23.04.2021г.

Дата на приключване: 09.05.2021г.

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.

Проектът предвижда изграждане на зона за отдих в с. Царацово

Царацово 7.5

МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

Бенефициент по финансирания проект е община „Марица“.

 Марица Труд

МИГ-Община Марица подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура №BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

4.2

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е с един краен срок за кандидатстване - 29.12.2020 г.17.00 ч.

4.1

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

        Процедурата е с един краен срок за кандидатстване - 29.12.2020 г., 17:00 ч.

last minute travel tickets

Имаме големи забавяния с одобрението на проектите по ПРСР, всичко се движи много тромаво, сигнализираха за Агри.БГ от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

От приключили 219 процедури в местните инициативни групи (МИГ) и постъпили в Държавен фонд „Земеделие“, има одобрени едва 88 такива. Подадените проекти са 1391, а са сключени само 23 договора. Това са цитирани от асоциацията данни, изнесени от Дирекция „Развитие на селските райони“ на ДФЗ пред Комитета за наблюдение в началото на тази година. 

logo opik

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

човешки ресурси 770x460

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като цяло срещат редица предизвикателства. Спазването на мерките за социална изолация и санитарно-хигиенните изисквания налагат ограничения в присъщи за финансиране от ОПРЧР дейности, с които всички трябва да се съобразяват.

logo opik

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

6.4.1

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Без име

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Страница 1 от 5

Image