Проектът предвижда изграждане на зона за отдих в с. Царацово

1612950781972

МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура.

Бенефициент по финансирания проект е община „Марица“.

 Марица Труд

МИГ-Община Марица подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура №BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

4.2

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е с един краен срок за кандидатстване - 29.12.2020 г.17.00 ч.

4.1

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

        Процедурата е с един краен срок за кандидатстване - 29.12.2020 г., 17:00 ч.

last minute travel tickets

Имаме големи забавяния с одобрението на проектите по ПРСР, всичко се движи много тромаво, сигнализираха за Агри.БГ от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

От приключили 219 процедури в местните инициативни групи (МИГ) и постъпили в Държавен фонд „Земеделие“, има одобрени едва 88 такива. Подадените проекти са 1391, а са сключени само 23 договора. Това са цитирани от асоциацията данни, изнесени от Дирекция „Развитие на селските райони“ на ДФЗ пред Комитета за наблюдение в началото на тази година. 

logo opik

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

човешки ресурси 770x460

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като цяло срещат редица предизвикателства. Спазването на мерките за социална изолация и санитарно-хигиенните изисквания налагат ограничения в присъщи за финансиране от ОПРЧР дейности, с които всички трябва да се съобразяват.

logo opik

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

6.4.1

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Без име

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

mydata callforproposals icon Копие

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Лого МИГ Община Марица

        Логото изобразява ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩНОСТИ, което кореспондира с дейността и идентичността на Местна инициативна група - Община Марица, както и с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.
        Разчитаме, че логото ще се наложи като разпознаваем знак на обединението и усилията на местната общност за превръщане територията на община "Марица" в едно по-добро място за живеене!

Страница 1 от 4

Image