last minute travel tickets

Имаме големи забавяния с одобрението на проектите по ПРСР, всичко се движи много тромаво, сигнализираха за Агри.БГ от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

От приключили 219 процедури в местните инициативни групи (МИГ) и постъпили в Държавен фонд „Земеделие“, има одобрени едва 88 такива. Подадените проекти са 1391, а са сключени само 23 договора. Това са цитирани от асоциацията данни, изнесени от Дирекция „Развитие на селските райони“ на ДФЗ пред Комитета за наблюдение в началото на тази година. 

logo opik

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

човешки ресурси 770x460

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като цяло срещат редица предизвикателства. Спазването на мерките за социална изолация и санитарно-хигиенните изисквания налагат ограничения в присъщи за финансиране от ОПРЧР дейности, с които всички трябва да се съобразяват.

logo opik

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

6.4.1

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Без име

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

mydata callforproposals icon Копие

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Лого МИГ Община Марица

        Логото изобразява ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩНОСТИ, което кореспондира с дейността и идентичността на Местна инициативна група - Община Марица, както и с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.
        Разчитаме, че логото ще се наложи като разпознаваем знак на обединението и усилията на местната общност за превръщане територията на община "Марица" в едно по-добро място за живеене!

OPNOIR integration

        МИГ – Община Марица кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“.

training e1497361555655

На 29.10.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката на ул. "6-ти септември" №21 се проведе обучение на бенефициенти по следните процедури:

В конференцията участваха представители на Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР асоциация

IMG 20191023 163834       

        Основен акцент в международната конференция на тема „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе в Разлог в периода 22-24.10.2019г., бяха добрите практики на сътрудничество по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). В събитието участваха както представители на местни инициативни групи от България, така и на местни инициативни групи от Австрия, Италия, Гърция, Румъния и Франция. По време на конференцията бяха представени множество проекти за сътрудничество между местни общности от различни държави.

        Представяме на вашето внимание цели 10 концепции за дизайн на лого на МИГ-Община Марица. Разчитаме на активното участие на всеки един жител на общината в избора на уникалната визуална идентичност на местната инициативна група.

Страница 1 от 4

Image