logo opik

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

6.4.1

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Без име

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

mydata callforproposals icon Копие

СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 06RDNP001-19.056 МИГ –Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Лого МИГ Община Марица

        Логото изобразява ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩНОСТИ, което кореспондира с дейността и идентичността на Местна инициативна група - Община Марица, както и с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие.
        Разчитаме, че логото ще се наложи като разпознаваем знак на обединението и усилията на местната общност за превръщане територията на община "Марица" в едно по-добро място за живеене!

OPNOIR integration

        МИГ – Община Марица кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“.

training e1497361555655

На 29.10.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката на ул. "6-ти септември" №21 се проведе обучение на бенефициенти по следните процедури:

В конференцията участваха представители на Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР асоциация

IMG 20191023 163834       

        Основен акцент в международната конференция на тема „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе в Разлог в периода 22-24.10.2019г., бяха добрите практики на сътрудничество по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). В събитието участваха както представители на местни инициативни групи от България, така и на местни инициативни групи от Австрия, Италия, Гърция, Румъния и Франция. По време на конференцията бяха представени множество проекти за сътрудничество между местни общности от различни държави.

        Представяме на вашето внимание цели 10 концепции за дизайн на лого на МИГ-Община Марица. Разчитаме на активното участие на всеки един жител на общината в избора на уникалната визуална идентичност на местната инициативна група.

M05
МИГ – Община Марица, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“.

В периода на втория прием по процедурата постъпиха 7 проектни предложения.

entrepreneur small biz credit

На 30.09.2019г. изтече срокът по втория прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“. В рамките на този срок бяха входирани 7 проектни предложения, с което общият брой на получените по първи и втори прием проектни предложения става 9.

Image