ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ М04
„СНЦ „МИГ – Община Марица“ обявява обществено обсъждане на Проект на Обява, Проект на Условия за кандидатстване и приложения по  Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.068 МИГ Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

 P9270358

Председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ-Община Марица М02 „Активно включване - младежи“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

P9051784 2

        На 05.09.2019г. председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
        Проектът „Подобряване на три спортни площадки в община "Марица" предвижда


6.4

Уведомяваме ви, че на 09.08.2019г. МИГ-Община Марица подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията, иницииран от страна на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.Изменението касае интензитета на подпомагане на проекти за развитие на туризъм,

 

contract2През месец август 2019г. СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа 2 нови административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти от територията на община „Марица“. Сключените договори са по процедура М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

businessstartup

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

тикче зелено

На 01.04.2019г. МИГ-Община Марица обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА ОЦЕЛЯВАНЕ НА МСП ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до и общ бюджет по процедурата В периода на прием са входирани

it strategy consultant

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

Обхватът на проекта с МБВР е съсредоточен

напредък        От началото на изпълнението на Стратегията за местно развитие до 09.07.2019г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ успя да обяви 12 приема на проектни предложения по 8 мерки от Стратегията за местно развитие. В рамките на тези приеми са подадени и регистрирани общо 58 проектни предложения от кандидати от територията на общината. От тях одобрените от Комисиите за подбор на проектни предложения са 44. Сключените договори с бенефициенти към момента са 15, а безвъзмездната финансова помощ по тях е на обща стойност 1 479 736,71лв. СНЦ „МИГ-Община Марица“ очаква решения на Управляващите органи за останалите проектни предложения.
        Проведените приеми са както следва:

teaching and learning process 1 638

       На 26.06.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката на ул. "6-ти септември" №21, в зала № 220 се проведе обучение на бенефициенти по следните процедури:
• BG16RFOP002-2.013 „МИГ - Община Марица М08 "Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ";
• BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП“;

es logo  leader  program logo bg flag

 

 

 

Напредъкът на дейностите по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г. бе представен от МЗХГ в рамките на проведения на 20 юни 2019 г. Комитет по наблюдение на ПРСР 2014-2020. По подхода ВОМР в настоящия програмен период се прилага многофондово финансиране, като общият финасов ресур за ВОМР е 304 млн. евро, осигурен от бюджетите на следните програми:

Image