договор 2

През месец юни 2019г. СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа 2 нови административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти от територията на община „Марица“. Сключените договори са по процедура М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

BCNP

Вие сте НПО и имате бизнес идея, свързана с мисията на организацията Ви, която искате да реализирате? Кандидатствайте в Програмата "Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020 в срок до 14.07.2019г.  включително чрез онлайн формуляра.

contract

През месец май 2019г. СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“ подписа нов административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Бенефициентът „ВЕНЕРА КЛАСИК“ ООД – производител на висококачествени и модерни детски дрехи и аксесоари, ще изпълнява

ti i lidl

Каква е целта на инициативата?

Ти и Lidl за по-добър живот е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. Тя стартира през 2017 г. и цели да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен и пълноценен начин на живот.

Кой може да кандидатства?

В периода 13 май – 30 юни 2019 г. по програмата могат да кандидатстват

IMG 20190605 102635        

На 5.06.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионална среща във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) за 2019 г. Министерството на икономиката, дирекция „Икономическа политика“, съвместно с представители от ГД ЕФК, ИАНМСП, ОП НОИР, МОН, ЦКЗ (Администрация на Министерския съвет) и Областна администрация – Пловдив организираха регионалния форум с цел

timeheroes

"Моята българска история" е интерактивна карта на България, създадена с идеята всички заедно да пишем и споделяме историята си. Тази, която по-често остава неразказана – малко известни факти за общото ни минало и важни обществени фигури, както и нашата лична история – на рода, на къщата ни или на нашата улица.

ЗП

На 31 май 2019 г. от група народни представители е внесен в парламента проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИД на ЗПЗП).

В основанията на законодателната инициатива се посочва, че с проекта ще бъдат постигнати следните цели: създаване на възможност за делигиране на правомощията на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по издаване на решение за налагане на финансова

прогресОт началото на изпълнението на Стратегията за местно развитие до 15.05.2019г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ успя да обяви 12 приема на проектни предложения по 8 мерки от Стратегията за местно развитие. В рамките на тези приеми са подадени и регистрирани общо 58 проектни предложения от кандидати от територията на общината. От тях одобрените от Комисиите за подбор на проектни предложения са 36. Сключените договори с бенефициенти към момента са 12, а безвъзмездната финансова помощ по тях е на обща стойност 1 056 771,65лв. СНЦ „МИГ-Община Марица“ очаква решения на Управляващите органи за останалите проектни предложения.

businessstartup

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

Обобщена

СНЦ „МИГ-Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М02 „Активно включване – младежи” от стратегията за ВОМР на МИГ Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.043- МИГ -Община Марица М02 „Активно включване – младежи”

annonce png 4

 

Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Image