Целта на посещението беше запознаване с особеностите на района и добрите практики в прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-Община Марица

austria

Екипът на местната инициативна група от района на Южен Валдвиртел -Нибелингенау, Австрия беше на тридневно посещение на територията на община Марица. Визитата стартира със среща с кмета на общината г-н Димитър Иванов, която се проведе в залата на общинския съвет. Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Община Марица“ г-жа Гергана Титюкова приветства делегацията, като изрази надежда за ползотворно сътрудничество и обмен на добри практики между двете местни инициативни групи.

Екипът на СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе работна среща с екипа на „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“. На срещата екипите на двете местни инициативни групи обменха опит в изпълнението на Стратегиите за место развитие

Среща 1

Темата на обучението беше „Запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и обмен на знания и умения, свързани с местни продукти и туристически услуги“.

greece

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Страница 5 от 5

Image