СНЦ „МИГ-Община Марица“ проведе обучение за обмяна на опит и добри практики

Темата на обучението беше „Запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и обмен на знания и умения, свързани с местни продукти и туристически услуги“.

greece

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

С цел запознаване с особеностите на района и характеристиките на проектите, финансирани чрез МИГ-Развитие на Драма, беше проведена официална среща с част от екипа на МИГ Развитие на Драма, включително с изпълнителния директор Манолис Хацопулос, с кмета на Драма Христодулос Мамсакос и заместник областния управител на Драма Анаргирос Патакакис. След официалната част, срещата между представителите на двете местни инициативни групи премина в свободна дискусия по въпроси относно административното устройство на МИГ, стратегиите на МИГ, реализирани през годините, ресурсното и финансовото обезпечаване на дейностите, организацията на приемите на проекти и др.

Обучението продължи с посещение на туристически и други обекти, създадени и подпомогнати чрез МИГ Развитие на Драма.

Обучението се осъществи с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и Заповед № РД-09-58/25.01.17г. за одобрение на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"

Image