СНЦ „МИГ-Община Марица“ отчита напредък по изпълнението на Стратегията за местно развитие

Подписаните договори за финансиране на проекти чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица са на обща стойност 1 141 826.81лв.

През 2018г. МИГ-Община Марица успя да обяви 8 периода за прием на проектни предложения по 5 мерки от Стратегията за местно развитие. В рамките на тези приеми са подадени и регистрирани общо 47 проектни предложения от кандидати от територията на общината. Към месец декември 2018г. сключените договори с бенефициенти са 10 и са на обща стойност 1 141 826.81лв., а безвъзмездната финансова помощ е 922 308,21лв.

snimkaДо 30.06.2023г. местната група предстои да реализира на територията на община „Марица“ мултифондова стратегия за местно развитие. Одобреният бюджет на Стратегията на „МИГ-Община Марица“ е в размер на 6 375 575лв. и включва финансиране от 3 европейски фонда чрез следните програми:

  • Програмата за развитие на селските райони - 2 933 745 лв. (1 500 000 €)
  • ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 1 486 000 лв. (759 779 €)
  • ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 1 955 830 лв. (1 000 000 €)

СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” е създадено на 31 март 2016г. след публичен съгласувателен процес с представителите на местната общност, съгласно изискванията на Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и в резултат на изпълнение на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., с бенефициент община „Марица“, чрез договор за БФП №РД50-170/07.12.2015г., сключен между Община Марица, МЗХ-УО и ДФЗ-РА. СНЦ “Местна инициативна група Община – Марица” обхващаща цялата територия на община „Марица“.

Основните дейности на сдружението са насочени към развитието на селския район в сферите на конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието,  осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората,  особено в селата и малките населени места. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

 

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-195/29.11.2016г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

Image