Екипът на МИГ-Община Марица взе участие в регионална среща относно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020г.

IMG 20190605 102635        

На 5.06.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе Регионална среща във връзка с изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. (ИСИС) за 2019 г. Министерството на икономиката, дирекция „Икономическа политика“, съвместно с представители от ГД ЕФК, ИАНМСП, ОП НОИР, МОН, ЦКЗ (Администрация на Министерския съвет) и Областна администрация – Пловдив организираха регионалния форум с цел

да се представи и обсъди напредъкът по Стратегията и нуждата от актуализацията й, да се потърси мнението на заинтересованите страни, особено на бизнеса, за срещани трудности в областта на изпълнението на иновационни проекти по ИСИС, необходимостта от промени в рамките на приоритетните области за интелигентна специализация на ЮЦР и предложения за нови мерки за подкрепа в приоритет „Мехатроника и чисти технологии“.

Главният секретар на Областна администрация – Пловдив – г-н Борислав Димов,  приветства участниците в срещата от свое и от името на Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров, като подчерта, че благодарение на създадената симбиоза между всички заинтересовани страни се изгражда не само благоприятен бизнес климат с по-висока ориентация за реализиране на научните изследвания, но и се работи съвместно за привличането и задържането на инвеститори, както и за решаване на проблемите, свързани с кадровото обезпечаване и професионалната реализация на пазара на труда.

Участници в срещата бяха водещи компании и обединения в региона като КЦМ, „Тракия икономическа зона“, Балканкар Рекорд, Солери ООД, Континуум Технологии, Електротехнология ЕООД, клъстер „Зелена синергия“; Местните инициативни групи от община „Марица“ и Белово, Септември и Велинград; академичната общност от страна на Медицински университет – Пловдив, Университета за хранителни технологии, Технически университет – филиал Пловдив, Висшето училище по сигурност и икономика, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Аграрен университет; Търговско-промишлена камара – Пловдив, Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП – Пловдив.

На срещата присъства и г-жа Елиза Геруси, представител на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия (ЕК), която представи методологията на ЕК с прилагането й на терен на принципа на фокус групите от EDP (Процес на предприемаческо откритие) със заинтересованите страни от четворната спирала, включваща бизнес – научна/академична общност – местна/централна власт – гражданско общество.

Експертната помощ от г-жа Елиза Геруси, е част от проекта „Подкрепа за растежа и управлението на регионите, чието развитие изостава, фаза 2“, изпълняван от JRC от септември 2018 г. съвместно с Министерството на икономиката.

Показаните резултати от работата на фокус групите идентифицираха предизвикателства като: проблемът за финансиране и патентоване в един проектен цикъл; липсващо звено, подкрепящо иновациите в районите за планиране; затрудненията с процедурите по изпълнението на проектите и разкъсаната връзка между бизнес-университети-наука и др.

Начинът на провеждане на регионалната среща, пилотиран в Пловдив, е добър модел за ефективното функциониране на „процеса на предприемаческо откритие“ , като той става част от предварителните условия, които ще се следят от ЕК всяка година, съгласно предвидения проект на Регламент на ЕП и на Съвета за ЕФРР, ЕСБ+ и Кохезионния фонд.

 

ИСИС2

ИСИС3

 

Източник: Областна администрация Пловдив 

Image