МИГ-Община Марица набира проектни предложения по мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

6.4.1

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица – Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

        Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, както следва:
            Първи краен срок : 28.02.2020 г., 17:00 ч.
            Втори краен срок : 31.08.2020 г., 17:00 ч. /Втори прием ще се проведе при наличие на остатъчни средства след първи прием./
        Допустими кандидати:
            - Земеделски стопани ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
            - Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
            - Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
        Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

        Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/

Image