МИГ-Община Марица набира проектни предложения по Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Без име

        СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ –Община Марица – Мярка М7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


        Процедурата е с един краен срок за кандидатстване – 31.03.2020г. 17.00 ч.
        Допустими кандидати
          • Община Марица;
          • Юридически лица с нестопанска цел;
          • Читалища на територията на община Марица;
        Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

        Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/

Image