МИГ–ОБЩИНА МАРИЦА набира проектни предложения по мярка М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

businessstartup

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“

 Целта на процедурата е да се насърчат предприемаческите идеи на МСП от територията на местната инициативна група в областта на здравеопазването, процесите свързани със застаряване на населението, демографските въпроси, културните и творчески индустрии.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-195/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Община Марица. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 700 000,00 лева.    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.
  2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии.
  3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението.
  4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.
  5. Дейности за информиране и публичност.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи краен срок – 06.05.2019г. – 17.00часа

Втори краен срок - 30.09.2019г. - 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Предоставяне на допълнителна информация: 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.leader-maritsa.eu и www.eumis2020.government.bg.

Image