МИГ-Община Марица набира проектни предложения по Мярка "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи"

OPNOIR integration

        МИГ – Община Марица кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“.


        Процедурата има за цел да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход на територията на МИГ – Община Марица.
        Чрез прилагане на конкретни мерки ще се цели именно подобряване на стандарта и качеството на живот на представителите на целевите групи, преодоляване на изолацията им, активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно социално поведение.
        Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОП РЧР
        Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ - Община Марица.
        Дейности, които ще получат подкрепа:
1) Подобряване достъпа до заетост
1.1.Активиране на икономически неактивни лица
1.2.Посредничество за намиране на работа
1.3.Професионално информиране, консултиране и ориентиране; психологическо подпомагане
1.4.Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа
1.5.Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност
1.5.1.Обучения за придобиване на професионална квалификация
1.5.2.Обучения по ключови компетентности
1.5.3.Осигуряване на стипендии на обучаващите се по т.1.5.1 и т.1.5.2:
1.6.Включване в стажуване, чиракуване
1.7.Включване в заетост
2) Подобряване достъпа до образование:
2.1.Насочване към мерки за интеграция на деца и ученици от етнически малцинства в образователната система.
2.2.Насочване към мерки по превенция на ранното отпадане от училище
2.3.Насочване към мерки за подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие
2.4.Насочване към възможности за обучаване
3) Подобряване достъпа до социални и здравни услуги:
3.1.Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група:
3.2.Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи;
3.3.Повишаване информираността относно социалните и здравните им права;
3.4.Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство,
3.5.Повишаване здравната култура;
3.6.Повишаване на информираността по отношение на вредата от използване на наркотици и др.;
3.7.Реализиране на тематични кампании сред общността;
3.8.Организиране на курсове по обществено здраве /ориентиране/ за силно маргинализирани общности.
4) Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи:
4.1.Активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност,съпричастност и активно социално поведение спрямо представителите на целевата група чрез всички форми, вкл. и спорт;
4.2.Реализиране на инициативи за преодоляване на стереотипи, в т.ч. организиране на публични събития и дискусии с представители на целевата група, местната общност, заинтересованите страни за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на етническите малцинства и идентифициране на мерки за подобряване социалното им включване;
4.3.Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи чрез:
- инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности
- инициативи за формиране на култура за равнопоставеност на жените от етническите малцинства и насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот.
4.4.Подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;
4.5.Инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).
        Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/
        Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
               Първият краен срок - 30.12.2019 г., 17:00 часа.
               Вторият краен срок - 30.04.2020 г., 17:00 часа.
               Важно! Вторият прием ще се реализира, в случай, че има остатъчни средства след приключване на първия прием! Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием е в съответствие с остатъчния финансов ресурс по процедурата.
        Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Image