МИГ – Община Марица набира проектни предложения по втори прием по мярка М02 „Активно включване – младежи”

Обобщена

СНЦ „МИГ-Община Марица“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка М02 „Активно включване – младежи” от стратегията за ВОМР на МИГ Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.043- МИГ -Община Марица М02 „Активно включване – младежи”

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е:

Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст включително (в т.ч. икономически неактивни младежи на възраст до 29 г. вкл.; безработни младежи с основна или по-ниска образователна степен; безработни младежи със завършено средно или висше образование).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ на ОП РЧР 2014 – 2020г.“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Община Марица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Идентифициране и активиране на  икономически неактивните младежи, които са извън образование и обучение и не са регистрирани като безработни в структурите на АЗ.
  2. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.
  3. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
  4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.
  5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4
  6. Дейности по осигуряване на младежка заетост, в т.ч.:

-Осигуряване на стажуване при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване по чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност 6 месеца

-Осигуряване на обучение по време на работа при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за обучение по време на работа съгласно чл. 230, чл. 231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност 6 месеца

  1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 6 месеца
  2. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
  3. Насърчаване на мобилността

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/ към документите по процедурата

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2018г., 17.00 ч.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.04.2019г., 17.00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

*СНЦ „МИГ-Община Марица“ уведомява потенциалните кандидати по  процедура BG05M9OP001-1.043 - МИГ-Община Марица М02 „Активно включване – младежи”, че във връзка с влезлия в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета,  относно финансовите правила на ЕС, съгласно който при проекти, при които безвъзмездната помощ не надвишава 50 000 евро се прилагат правилата на опростени разходи, в пакета с документи за кандидатстване по втория прием по процедурата са извършени изменения.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ на ОП РЧР 2014 – 2020г.“

Image