МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА напомня на всички членове на Общото събрание - ЮЛНЦ, за необходимостта от пререгистрация по ЗЮЛНЦ

annonce png 4

 

Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

 

Пререгистрацията се извършва чрез вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на юридическото лице с нестопанска цел и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на юридическото лице, съответно клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, издадено след датата на влизането в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства.

Съдът по регистрацията издава удостоверенията в тридневен срок от поискването и незабавно служебно ги изпраща на Агенцията по вписванията. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.

Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон.

В срок до 31.12.2020г. окръжните съдилища осигуряват право на всеки да преглежда регистрите на юридическите лица с нестопанска цел относно непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издават преписи от тях, както и удостоверения за актуално състояние.

До извършване на пререгистрацията и при поискване в срок до 31.12.2020г. съдът по регистрацията издава удостоверение за актуално състояние.

Пълният текст на Закона за ЮЛНЦ можете да намерите тук.

Повече информация и помощни материали за процедурата по пререгистрация можете да получите на сайта на Български център за нестопанско право.

Image