СНЦ „МИГ-Община Марица“ отчита напредък по изпълнението на Стратегията за местно развитие

прогресОт началото на изпълнението на Стратегията за местно развитие до 15.05.2019г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ успя да обяви 12 приема на проектни предложения по 8 мерки от Стратегията за местно развитие. В рамките на тези приеми са подадени и регистрирани общо 58 проектни предложения от кандидати от територията на общината. От тях одобрените от Комисиите за подбор на проектни предложения са 36. Сключените договори с бенефициенти към момента са 12, а безвъзмездната финансова помощ по тях е на обща стойност 1 056 771,65лв. СНЦ „МИГ-Община Марица“ очаква решения на Управляващите органи за останалите проектни предложения.

 

      На 30.11.2017г. е обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ по ОПИК с първи краен срок за кандидатстване до 30.01.2018г. и общ бюджет по процедурата 900 000лв. Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от ръководителя на управляващия орган (РУО) на ОПИК на 29.05.2018г. През месеците юни и юли 2018г. бяха сключени първите 3 административни договора по процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 465 543,40лв. и размер на одобрените разходи 685 062,00лв.
      На 01.03.2018г. е обявен втори прием по процедурата с краен срок за подаване на проектни предложения до 31.03.2018г. Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения, а 1 проектно предложение е в Списък с резерви. Оценителен доклад на комисията за подбор на проектни предложения, подадени по втори краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПИК на 25.01.2019г. Към момента на представяне на настоящата информация предстои сключване на още 3 договора с одобрените бенефициенти, като общите допустими разходи на одобрените 3 проектни предложения е 666 806,60лв., а общия размер на БФП е 422 965,06лв.
      На 01.02.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти с три крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-1.031 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М03 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР с първи краен срок за кандидатстване до 03.04.2018г. и общ бюджет по процедурата 500 000лв. Входирани и оценени са 13 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 7 проектни предложения, а 2 проектни предложения са в Списък с резерви. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПРЧР с решение №РД05-89/03.07.2018г. Подписани са 7 административни договора с бенефициенти с общ размер на БФП 456 764,81лв.
      На 30.03.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.019 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ с първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до 31.05.2018г. и общ бюджет по процедурата 233 745,00лв., но удължен със Заповед на председателя на УС до 30.06.2018г. Входирани и оценени са 10 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 9 проектни предложения с общ размер на БФП 170 333,78лв. Работата на оценителната комисия приключи на 10.08.2018г.
      На 01.10.2018г. е обявен втори прием по процедурата с краен срок за подаване на проектни предложения до 01.11.2018г. Входирани и оценени са 4 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ размер на БФП 57 550,40лв., а 1 проектно предложение е в Списък с резерви. Работата на оценителната комисия приключи на 13.12.2018г.
      На 22.06.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.032 МИГ –Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до 31.07.2018г. и общ бюджет по процедурата 800 000,00лв., но удължен със Заповед на председателя на УС до 19.08.2018г. Входирани и оценени са 3 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 2 проектни предложения с общ размер на БФП 297 178,74 лв. Работата на оценителната комисия приключи на 29.09.2018г.
      На 31.10.2018г. е обявен втори прием по процедурата с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.11.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 31.01.2019г. Входирани и оценени са 5 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 4 проектни предложения с общ размер на БФП 495 698,50лв., а 1 проектно предложение е в Списък с резерви. Работата на оценителната комисия приключи на 05.03.2019г.
      С писмо с изх. №191/04.12.2018г. до изпълнителния директор на ДФЗ МИГ е отправил запитване относно резултатите от извършените проверки по чл. 60, ал. 1 от Наредба №22 от страна на ДФЗ на проведените приеми по горецитираните 2 процедури (М01 и М7.2). С писмо с изх. № 02-6300/955/16.01.2019г. ДФЗ е уведомил МИГ за липсата на акредитация за прилагане на подмярка 19.2, поради което не са предприемани оперативни действия за извършване на оценка на проведени процедури за подбор на проектни предложения, подадени през МИГ.
      На 24.07.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица М02 „Активно включване – младежи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с първи краен срок за кандидатстване до 30.09.2018г. и общ бюджет по процедурата 400 000лв. Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ размер на БФП 166 857,79 лв. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПРЧР с решение №РД05-136 от 20.12.2018г. Подписани са 2 административни договора с бенефициенти с общ размер на БФП 134 463,44лв.
      На 27.03.2019г. е обявен втори прием по процедурата с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.04.2019г. Входирано и в процес на оценка е 1 проектно предложение.
      На 16.11.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до 28.12.2018г. и общ бюджет по процедурата 355 830,00лв. Входирани и оценени са 2 проектни предложения. Общите допустими разходи по одобрените от МИГ проектни предложения е 384 812,86лв., а общия размер на БФП е 346 331,57лв. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПИК на 02.05.2019г. Към момента на представяне на настоящата информация предстои сключване на административни договори с одобрените бенефициенти.
      На 01.04.2019г. е обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до 06.05.2019г. и общ бюджет по процедурата 700 000,00лв. Входирани и в процес на оценка са 2 проектни предложения.

 

Image