МИГ-Община Марица подписа пореден договор за финансиране на проект чрез Стратегията за местно развитие

Бенефициент по финансирания проект е община „Марица“.

 Марица Труд

МИГ-Община Марица подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура №BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 На 04.01.2021г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и кметът на община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.032-0008 „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд, община "Марица" - първи етап“.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията и качеството на живот на територията на с.Труд, посредством подобряване на физическата среда за отдих и почивка, чрез облагородяване на ключови за територията места за широко обществено ползване.

Проектът предвижда паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по Кадастралната карта на с. Труд. Обект на проекта е паркът в кв.10 на с. Труд, който има важно функционално значение за обществения, социалния и културно-историческия живот на селото и на общината като цяло, тъй като с. Труд е най-голямото населено място в община "Марица".

Общината ще изпълни първи етап на инвестиционния проект, в който се предвижда изграждане на алейна мрежа и площадки за почивка, както и тротоари и паркинги.

Благоустрояването на парка в с.Труд ще спомогне за увеличаване на привлекателността и за задържане на интереса на младите и активни хора към населените места от община "Марица". Проектът чувствително ще повлияе и върху качеството на живот, ще се увеличи комфорта на живущите и на посетителите на с.Труд и община "Марица", ще се създадат условия за хармонично и устойчиво развитие на територията.

Общата стойност на проекта е 174 035.77 лв. и е с изцяло безвъзмездно финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Image