МИГ-Община Марица подписа първи договор за финансиране на проект по мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Проектът предвижда монтаж на фотоволтаична електроцентрала и закупуване на хладилни агрегати в предприятие за производство на млечни продукти

1

        МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.474 МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

        На 04.10.2021г. изпълнителният директор на МИГ-Община Марица връчи официално на г-н Велко Халкалиев договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.474-0001 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във фирма Далекс Груп ООД“.

 

        Фирма „Далекс Груп“ ООД е млекопреработвателно предприятие, развиващо основна дейност, свързана с производството на различни млечни продукти – прясно мляко, кисело мляко, айрян, сирене, кашкавал и краве масло и последващата им реализация в търговската мрежа.

        Проектът предвижда в предприятието в с. Желязно да се въведат енергоспестяващи мерки чрез монтаж на фотоволтаична електроцентрала и закупуване на модерни и високо ефективни хладилни агрегати. Основните енергоизточници в предприятието в момента са електрическа енергия и природен газ. Чрез реализиране на инвестицията фирма „Далекс Груп“ ООД ще повиши своята енергийната ефективност с над 45%, с което значително ще повиши своя дял в приноса към подобряване опазването на околната среда.

        Също така чрез дейностите по проекта се предвижда да бъде увеличен обема на произвежданата продукция, в резултат на което се очаква да бъдат запазени работните места в предприятието и допълнително да бъдат създадени 2 нови.

        Общата стойност на проекта е 99 828 лв., от които 49 619 лв. безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Image