Нова спортна площадка в село Бенковски ще бъде изградена по проект чрез МИГ-Община Марица

Проектът предвижда изграждане на обособено пространство с електрическо осветление и изкуствена тревна настилка за футбол, волейбол и баскетбол

Бенковски

        МИГ-Община Марица подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.032 МИГ-Община Марица - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.


        На 23.04.2021г. председателят на УС г-жа Гергана Титюкова и кметът на община Марица г-н Димитър Иванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.032-0001 „Изграждане на спортна площадка в с.Бенковски, общ. „Марица“.
        Проектът предвижда изграждане на нова спортната площадка в с.Бенковски, община "Марица". Ще се обособи оградено пространство с електрическо осветление и изкуствена тревна настилка за футбол, волейбол и баскетбол.
        Цел на проекта е подобряване на публичната инфраструктура в областта на физическото възпитание и спорта. Изграждането на нова спортна площадка ще допринесе за повишаване на качеството и условията на живот на територията на община "Марица".
        На територията на село Бенковски няма действащо спортно игрище, което да е достъпно и да разполага с условия за различни възрастови групи от населението. По тази причина община "Марица" изготви проект за изграждане на нова спортна площадка с изкуствена настилка и осветление, която ще отговори на нуждата на местната общност от място за игра и спорт.
        Общата стойност на проекта е 197 401лв. и е финансиран със средства от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Image