Покана за обществено обсъждане относно разпределяне на допълнителен финансов ресурс към Стратегията

Относно: Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Марица“

Дата на откриване: 23.04.2021г.

Дата на приключване: 09.05.2021г.

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020г. или Програмата) са осигурени допълнителни средства по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които могат да бъдат ползвани през преходния период на Програмата. Те са предназначени за осигуряване на финансов ресурс за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за следващия програмен период, както и за увеличаване на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

За всяка местна инициативна група (МИГ), сумата за която може да кандидатства е до 799 000 лв. за финансиране на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази възможност и със свои решения №293/69-ВОМР/22.04.2021г. и №294/69-ВОМР/22.04.2021г. обявява обществено обсъждане за разпределение на средствата към приложимите мерки от Стратегията за ВОМР на територията на община „Марица“. Промяната е допустима на основание чл. 18 от Споразумение РД 50-195/29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С оглед на гореизложеното, очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 09.05.2021 г. на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ № 5. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

Предложение на Управителния съвет за разпределяне на допълнителните средства

 

Image