Променят Закона за подпомагане на земеделските производители

ЗП

На 31 май 2019 г. от група народни представители е внесен в парламента проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИД на ЗПЗП).

В основанията на законодателната инициатива се посочва, че с проекта ще бъдат постигнати следните цели: създаване на възможност за делигиране на правомощията на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ по издаване на решение за налагане на финансова

корекция; уреждането в специален закон на възможността за сключването на административен договор; създаването на яснота за характера на акта, с който се установяват подлежащи на възстановяване вземания от бенефициенти на ДФ „Земеделие“; създаването на законова делегация за приемането на валидна Методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, по силата на нормативен акт, който да гарантира равноправие и публичност при определянето на размера на дължимата финансова помощ при сходни нарушения на бенефициентите.

Съгласно новите текстове дължимостта на подлежаща на възстановяване финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, ще се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане. Публичните държавни вземания се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на издадените актове за публични държавни вземания от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ или упълномощени от него лица (заместник-изпълнителните директори и директорите на областните дирекции на фонда) няма да спира тяхното изпълнение.

По силата на новите текстове изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ приема със заповед Методика за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ след извършено плащане по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, която ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финасови корекции и актове за установяване на публично държавно вземане, издадени преди влизането в сила на ЗИД на ЗПЗП.

Прагът на значимост на сумите, които подлежат на възстановяване, според законопроекта, ще се повиши от 100 (196 лв.) на 250 евро (489 лева) и няма да се търси възстановяване на неправомерно получени средства, чийто размер е под определения праг.

Текстът на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗПЗП, заедно с Мотиви и Предварителна оценка на въздействието е публикуван на интернет страницата на Комисия по земеделието и храните към 44-то НС, в секция „Законопроекти“: https://www.parliament.bg/bills/44/954-01-36.pdf

 

Източник: Национална селска мрежа

Image