Първи сключен договор за финансиране на проект по мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на МИГ-Община Марица

По проекта земеделски производител ще закупи трактор за обработка на зеленчукови насаждения в с. Бенковски

1633352630084

        МИГ-Община Марица подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.466 МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

        Земеделският производител Атанас Чакъров е регистриран от 2017г. и отглежда зеленчукови култури в землището на с.Бенковски, община Марица. По проекта планира да закупи земеделска техника - трактор за обработка на почвата и прибиране на реколтата. В земеделското стопанство се отглеждат 3,5 дка картофи, 6,8 дка моркови и 8,6 дка ряпа.
        Чрез модернизация на активите в стопанството се цели подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, което да доведе до по-висока конкурентноспособност на земеделското стопанство.
        Общата стойност на проекта е 99 480 лв., от които 42 954 лв. безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

Image