Указания на УО на ОПИК относно възможност за временно спиране на изпълнението на договорите във връзка с обявеното извънредно положение

logo opik

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

 

На осн. чл. 10. 2 [1] във вр. с чл. 8.6, б. „е“[2] от Общите условия към сключените договори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), бенефициентите по оперативната програма могат да поискат временно спиране на изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на съответната процедура по Оперативната програма. В този случай сключването на допълнително споразумение по договора за безвъзмездна финансова помощ няма да бъде необходимо, а единствено получаване на изрично писмено одобрение от страна на УО посредством ИСУН 2020.

Обръщаме внимание, че исканията за спиране изпълнението на проектите, следва да бъдат изпращани до УО с писмени Искания за изменение (Приложение 2.2 към Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК) посредством ИСУН 2020. Същите следва да бъдат мотивирани и подкрепени с необходимите относими и достатъчни доказателства и да са във връзка с обявеното извънредното положение поради пандемията от COVID-19 в световен мащаб, като в тях следва да се посочи начална и крайна дата на периода, за който се иска спиране на изпълнението. В случай на получено одобрение за спиране на изпълнението, УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането.

[1] Чл. 10.2 от Общите условия към сключените ДБФП:

„Бенефициентът може да спре временно изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано, при условие, че срокът не излиза извън рамките за изпълнение на съответната процедура по Оперативната програма и в съответствие с предвиденото в чл. 8 от настоящите Общи условия. Бенефициентът следва да изпрати искане и обосновка за спиране на изпълнението на проекта до Управляващия орган и/или упълномощените от него лица за това, като приложи цялата необходима информация.“

[2] Чл. 8.6 от Общите условия към сключените ДБФП

„Допълнително споразумение не се сключва, но Бенефициентът е длъжен да уведоми Управляващия орган, като изменението на проекта влиза в сила след получаване на съгласие от страна на Управляващия орган, който се произнася в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението при промяна на следните обстоятелства: […]

„е) в случаите, които не са изрично посочени чл. 8.3 и 8.4“.

Image