Указания и препоръки на Управляващия орган (УО) на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с извънредното положение, обявено на 13.03.2020г.

човешки ресурси 770x460

Поради усложнената епидемична обстановка, обявеното извънредно положение и предприетите от Правителството спешни мерки за превенция от пренасяне на заразяването с  коронавирус COVID-19, реализацията на част от дейностите по проектите на ОПРЧР и програмата като цяло срещат редица предизвикателства. Спазването на мерките за социална изолация и санитарно-хигиенните изисквания налагат ограничения в присъщи за финансиране от ОПРЧР дейности, с които всички трябва да се съобразяват.

Предвид обстановката, моля да се запознаете с указанията и препоръките на УО на ОПРЧР, налични на следния интернет адрес https://esf.bg/9285/. Спазването на указанията е силно препоръчително.

Съгласно Указанията всички дейности, свързани с публични събития и обучения следва да бъдат отложени

Следва да имате предвид, че в случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО на ОПРЧР може да разреши спиране на изпълнението на дейностите по договори, финансирани по програмата. В този случай разходите за дейности, извършени през периода на спирането, няма да бъдат възстановявани от УО на ОПРЧР. Срокът за изпълнение на дейностите се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора. 

В случай на мотивирано искане от страна на бенефициент, УО може да разреши удължаване на срока на изпълнението на дейностите по договори по програмата. За целта е необходимо сключване на допълнително споразумение към административния договор. 

При изпълнение на мерки за осигуряване на субсидирана заетост е допустимо въвеждане на всички предвидени възможности за гъвкаво работно време, включително работа от разстояние, като това е в съответствие с чл.7, ал.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, където се посочва, че работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. 

На всички бенефициенти, на които предстои подписване на договор за изпълнение на проектно предложение с дейности по обучение и осигуряване на заетост се препоръчва да обмислят добре възможностите за начало на изпълнение на договорите, предвид конкретните дейности в проектното предложение и тяхната продължителност.

Image