Подобряване условията на труд в КРАН ЕООД

news 91 12

 

 

„КРАН“ ЕООД изпълнява дейности в рамките на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.031-002, „Подобряване условията на труд в КРАН ЕООД“, МИГ Община Марица М03, „Добри и безопасни условия на труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие.

Обща цел на проекта е да се подобри работната среда в „КРАН“ ЕООД, с.Калековец, посредством осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, водещи до подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в предприятието.

Специфичните цели са:

  • Да се оптимизира управлението и развитието на човешките ресурси посредством разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в унисон с политиките за развитие на предприятието;
  • Да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд, да се подобри професионалният и здравният статус на работниците и служителите чрез закупуване на ЛПС, специално работно облекло и колективни средства за защита;
  • Да се осигурят социални придобивки за работещи,чрез осигуряване и оборудване на място за хранене и краткотраен отдих;

Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до постигането на следните резултати:

Дейност “Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията

Разработена и внедрена система за управление на човешките ресурси за оптимизация на работните процеси, вкл.въвеждане на гъвкави форми на заетост и др. практики за по - лесно съвместяване на професионален и личен живот, удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници (над 54г.) и въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване производителността и опазване на околната среда.

Дейност “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите

Осигуряване на колективни средства за защита

В резултат от дейността ще бъдат осигурени следните КСЗ:

- мобилни аспиратори за заваръчни газове, предназначени за заетите лица на длъжност “заварчик“ и дизелови инфрачервени отоплители.

В резултат от изпълнението на дейността ще се осигурят по - добри, безопасни и здравословни условия на труд. Ще бъде подобрен професионалния, здравен статус и микроклимат в производствения цех на фирмата. Ще бъдат постигнати комфортни температури при работа, също така и постигнати нива на ергономичност при работа съответстващи на нормите за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организиция на работното място и трудовия процес.

Осигуряване на ЛПС и специално работно облекло

Ще бъдат закупени специално работно облекло - престилки за заварчици, обувки със защита от пробождане/премазване на ходилото, заваръчни ръкавици, ръкавели, както и заваръчен шлем с дихателно устройство (респиратор), което да доведе до намален риск от трудови злополуки и професионални заболявания. Това ще допринесе също така и за създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и адаптивността на работната сила.

Дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.“

Като резултат от изпълнението на дейността, ще бъдат осигурени социални придобивки на работещите, свързани с подобрени условия за хранене и почивка, посредством доставка на ново и функционално оборудване в обособеното помещение за хранене и помещението за почивка на фирмата.

Общата стойност на проекта е 91 322.00 лева. Размерът на европейско съфинансиране (ЕСФ) е 77 623.70 лева, а националното съфинансиране е 13 698.30 лева. Проектът е се изпълнява в периода 28.08.2018 г. - 27.11.2019 г.