Материали от обучения

Презентационни материали от проведено обучение на тема „ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ОПРЧР” 17-18.09.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2, мярка 7.5 и мярка М01 от ПРСР" 01-02.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема Подготовка и разработване на проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4.1 от ПРСР” 03-04.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори?

Image