Материали от обучения

Презентационни материали от проведено обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси” 02-03.12.2019г.

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Презентационни материали от проведено обучение на тема „ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ОПРЧР” 17-18.09.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 05-06.12.2019

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3.1 - Изтегли PDF

Презентация 3.2 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2, мярка 7.5 и мярка М01 от ПРСР" 01-02.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентационни материали от проведено обучение на тема "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по Стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 09-10.12.2019

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Презентация 5 - Изтегли PDF

Презентация 6 - Изтегли PDF

Презентация 7 - Изтегли PDF

 

Презентационни материали от проведено обучение на тема Подготовка и разработване на проекти по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.4.1 от ПРСР” 03-04.10.2018

Презентация 1 - Изтегли PDF

Презентация 2 - Изтегли PDF

Презентация 3 - Изтегли PDF

Презентация 4 - Изтегли PDF

Коментирайте мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица“. Задайте Вашите въпроси и коментирайте с другите партньори?

Image